Sacīkstes > VX Ziema 2011 - Latvijas Piedzīvojumu Klasika!
Nolikums

Piedzīvojumu skrējiens - pārgājiens "VX Ziema 2011"
Laiks:
05.- 06. 02. 2011. (sestdienas vakars, svētdiena)
Vieta: Vidzeme
Organizatori: "Pilsētas piedzīvojumu aģentūra"


1. Maršruts un kontrolpunkti
1.1. Piedzīvojumu skrējiena – pārgājiena "VX Ziema 2011" (tālāk tekstā - sacīkstes) maršruts sadalīts vairākos posmos, kuri veicami tiesnešu norādītajā secībā, pa kartē norādīto distanci, pēc leģendas vai brīvi orientējoties apvidū, ja distance nav noteikta, apmeklējot kontrolpunktus un atzīmējoties tajos. Sacīkšu maršruta posmi veicami kājām vai ar slēpēm, pēc komandas izvēles, par kuru komanda informē sacīkšu organizatorus komandu reģistrācijā starta vietā. Starp posmiem vai to vidū iespējami speciālie uzdevumi, kuri jāizpilda tiesnešu norādītajā veidā. Komandas, kuras sacīkšu maršrutu veic ar slēpēm, speciālos uzdevumus pēc izvēles veic ar vai bez slēpēm. Maršruta kopējais garums: ne vairāk kā 70 km. Komandai apmeklējot kontrolpunktus un veicot speciālos uzdevumus ir iespēja gūt ieskaites punktus. Sacīkstēs uzvar tā komanda, kura ir guvusi visvairāk punktus. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tā komanda, kura distanci veikusi īsākā laikā.
1.2. Sacīkšu maršruts lielākoties veicams pa Vidzemes jūrmalas krasta joslu, kurā pārvietošanās tikai ~20m platā joslā no jūras krasta līnijas, izņēmums ir kuģu ostu teritorijas, kā arī tie maršruta posmi, kas veicami brīvi orientējoties apvidū.
1.3. Kontrolpunkti (KP) ir izvietoti labi pārskatāmās vietās, atpazīstami no vismaz 15m attāluma. Izņēmums - kontrolpunkti, kas ievietoti dažādos objektos, kas atrodami rūpīgi pārmeklējot attiecīgo objektu. Labākai atpazīšanai diennakts tumšajā laikā kontrolpunkti ir papildināti ar atstarojošām lentēm. Kontrolpunkti jāapmeklē atbilstoši numerācijai pieaugošā secībā, ja cita to apmeklēšanas kārtība nav noteikta Maršruta aprakstā.

2. Komanda
2.1. Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, obligāti – vismaz viena sieviešu dzimuma pārstāve, vecumā no 18 gadiem. Divi komandas dalībnieki, iesniedzot vecāku parakstītu un notariāli apstiprinātu pilnvaru, var būt vecumā no 16 gadiem. Gan starta, gan finiša līniju obligāti jāšķērso visiem iepriekš pieteiktajiem komandas dalībniekiem. Komandas dalībnieku maiņa pirms starta bez iepriekšējas saskaņošanas ar sacīkšu organizatoriem nav pieļaujama.
2.2. Komandu dalības pieteikšana veicama no 05.11.2010. līdz 15.01.2011. (papildus informācija pa tālruni 9121166 vai vx@e-apollo.lv). Reģistrējamo komandu limits - 50 (piecdesmit) komandas.
2.3. Komanda ir pieteikta ar brīdi, kad organizatoriem ir elektroniski iesūtīts pieteikums, kā arī iemaksāta dalības maksa. Dalības maksa iemaksājama kontā, kuru komandas pārstāvji saņem pēc komandas pieteikuma iesūtīšanas.
2.4. Komandas iemaksā dalības maksu Ls 60.00 apmērā (piesakot komandu līdz 05.12.2010. – tikai Ls 50.00 apmērā!). Dalības maksā ietilpst: silti dzērieni pirms sacīkšu starta, sacīkšu gaitā nepieciešamā ekipējuma lietošana (virvju šķēršļu joslas), komandas numuri, maršruta apraksts, kartes un kontrolkartes, tiesnešu darbs, transports uz finiša vietu komandas izstāšanās/diskvalifikācijas gadījumā, iespēja lietot koplietošanas atpūtas telpas pirms starta un pēc finiša, iespēja nomazgāties un siltas pusdienas pēc finiša, sacīkšu balvu fonds, sertifikāti visiem dalībniekiem, kas sekmīgi piedalījušies sacīkstēs, citi organizatoriski izdevumi.
2.5. Obligāto pirmās nepieciešamības priekšmetu sarakstā "Komandas ekipējums" minēto ekipējumu, medikamentus un materiālus nodrošina komanda, un bez tiem sacīkstēs organizatori komandu nepielaiž. Organizatoriem ir tiesības sacīkšu gaitā pārbaudīt komandas obligāto ekipējumu un tā nepamatota iztrūkuma gadījumā komandu diskvalificēt.

3. Starts
3.1. Starta un finiša atrašanās vietas shēmas tiks publicētas divas nedēļas pirms sacīkstēm. Līdz startam shēmā "Starta vieta" norādītajā vietā komandas nokļūst ar personīgo un/vai sabiedrisko transportu.
3.2. Komandu reģistrācija starta vietā veicama 05.02.2011. no plkst. 19:30 līdz plkst. 21:00. Komandu pārstāvju sanāksme plkst. 21:10. Reģistrējoties, komandu pārstāvji saņem komandu numurus, kuriem jābūt redzamiem uz komandu dalībniekiem visu sacīkšu laiku.
3.3. Starts ir kopējs, vienlaicīgi visām komandām, 05.02.2011. plkst. 22:00. Starta zona ir atvērta no 21:45.

3.3.1. Komandai laicīgi jāierodas starta zonā, lai tiesneši varētu pārbaudīt obligāto komandas ekipējumu. Starta zonā komanda saņem karti (tā nav ūdensdroša!) un Maršruta aprakstu visai distancei.
3.3.2. Komandai nepieciešams 1 (viens) mobilais telefons. Pirms starta komandas tiek informētas par t.s. "avārijas" (sacīkšu organizatoru) tālruņa numuru (nodrukāts Maršruta aprakstā!). Mobilajam telefonam sacīkšu laikā jābūt izslēgtam.
3.4. Nokavējušās komandas tiek pielaistas pie starta līdz 05.02.2011. plkst. 22:30. Laiks tām tiks skaitīts no kopējā starta laika.

4. Sacīkstes gaita
4.1. Komandai maršrutā jāpārvietojas kopā, redzamības laukā (izņēmums - speciālie uzdevumi, kuros iespējama komandas dalīšanās), attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Kāda dalībnieka ilgstoša prombūtne maršrutā uzskatāma par rupju sacīkšu noteikumu pārkāpumu, par ko komanda var tikt diskvalificēta.
4.2. Kontrolpunktu apmeklēšana:
4.2.1. Par katra nākamā posma kontrolpunktu atrašanās vietu komanda tiek informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas. Divu veidu kontrolpunkti - maršruta obligātie (KP) un slēptie (SL);
4.2.2. Maršruta kontrolpunktos (KP) ir jāierodas visai komandai. Ja kontrolpunkts atrodas ūdenstilpnes krastā, visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas tajā krastā, kur atrodas kontrolpunkts;
4.2.3. Ja kartē norādīta obligātā distance (upe, jūras krasts, ceļš u.c.,), obligātā distance marķēta dabā vai komanda saņēmusi maršruta leģendu (norādīti veicamie attālumi, orientieri u.c.), pēc kuras pārvietoties maršrutā, šādos maršruta posmos var atrasties slēptie kontrolpunkti (SL).
4.2.4. Ja maršruta kontrolpunkta (KP) vai slēptā kontrolpunkta (SL) kompostieris atrodas grūti pieejamā vietā (klints, koks, ēka u.c.), komandas uzdevums ir veikt atzīmi kontrolkartē pašas komandas spēkiem, lietojot obligātā ekipējuma sarakstā minēto drošināšanas ekipējumu, ja tas nepieciešams.
4.3. Komandu pārvietošanos kontrolē tiesneši, kuriem ir tiesības par negodīgu rīcību (jebkura nolikumā neatrunāta transporta veida izmantošana, sacīkšu nolikuma pārkāpumi, kontrolpunktu apzināta bojāšana vai slēpšana, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta noteikumu neievērošana) komandu diskvalificēt. Kontrolkartes pazaudēšana izraisa komandas diskvalifikāciju.
4.4. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu komandu dalībniekiem sacīkšu laikā atbild pati komanda! Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar sacīkšu organizatoriem pa mobilā telefona "avārijas" tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi. Sacīkšu organizatori patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai turpināšanas.
4.5. Komandai obligāti jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība citai komandai, ja tā nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un lūdz citas komandas atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma.
4.6. Dažāda veida sakaru līdzekļu lietošana (rācijas, mobilie telefoni u.c.), satelīta navigācijas iekārtu GPS lietošana, kā arī organizatoru neizdotu kartogrāfisko materiālu lietošana sacīkšu gaitā ir aizliegta.
4.7. Visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, atpūtas organizēšana u.c.) ir aizliegts un izraisa tūlītēju komandas diskvalifikāciju. Izņēmums - komandas drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas.
4.8. Komandām aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.

5. Finišs
5.1. Finišs - finiša zonā. Finišā (arī komandas izstāšanās gadījumā!) komanda nodod kontrolkarti.
5.2. Finiša laiks ir ierobežots, sacīkšu kontrollaiks ir 18 (astoņpadsmit) stundas no kopējā starta. Kontrollaika beigas ir 06.02.2011. plkst. 16:00. Komandām, kas pēc kontrollaika beigām atrodas maršrutā, jāsazinās ar organizatoriem pa avārijas tālruņa numuru, jānosaka komandas atrašanās vieta un jādodas uz tuvāko ar autotransportu sasniedzamo un ar organizatoriem saskaņoto vietu, kurā jāgaida organizatoru atsūtītais transports.
5.3. Ja komanda kādu apstākļu dēļ nevar nokļūt līdz finišam norādītajā kontrollaikā, tās rezultāts un, attiecīgi, ieņemtā vieta tiek noteikti pēc sacīkšu gaitā iegūtajiem punktiem.

6. Apbalvošana
6.1. Sacīkšu abās klasēs 1.-3. vietu ieguvušo komandu apbalvošana notiek 06.02.2011. plkst. 16:00. Visi sacīkšu dalībnieki, kas sekmīgi piedalījušies sacīkstēs un nav diskvalificēti, saņem sertifikātu (to saņemšanas vieta un laiks tiks paziņoti atsevišķi).
6.2. Protesti un iebildumi iesniedzami ne vēlāk kā divas stundas pēc komandas finiša rakstiskā veidā. Protesta un iebildumu gadījumā sacīkšu organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja (komandas kapteiņa) viedokli.

7. Nolikuma izmaiņas
7.1. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

OBLIGĀTAIS EKIPĒJUMS
Kabatas vai pieres lukturis 4 gab.
Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) 1 gab.
Kompass 1 gab.
Rakstāmais (pildspalva, zīmulis vai tml.) 1 gab.
Sertificēta velo vai alpīnisma aizsargķivere 2 gab.
Alpīnisma iekare (sistēma) 2 gab.
Alpīnisma virve (diametrs ne mazāks kā 8mm, garums ne mazāks kā 20m) 1 gab.
Alpīnisma karabīne 6 gab.
Pašdrošināšanas cilpa (60cm garas, diametrs ne mazāks kā 5,5mm) 4 gab.
Mugursoma 2 gab.
Ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1,5l) 2 gab.
Guļammaiss vai Survival blanket (min. izmērs 150x210cm) 2 gab.
Šķiltavas un/vai sērkociņu kastīte 2 gab.
Nazis (asmens ne īsāks kā 5 cm, saliekams vai ar maksti) 1 gab.
Medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli * 1 kompl.
* Sterils pārsienamais materiāls (1 iepak.), pretsāpju līdzekļi (1 iepak.)

REKOMENDĒTAIS PAPILDUS EKIPĒJUMS
Atbilstošs apģērbs un apavi 4 kompl.
Rezerves apģērbs, cimdi un zeķes 4 kompl.
Iepakojums kartēm un kontrolkartei 1 gab.
Rezerves baterijas lukturiem 4 kompl.
Pārtikas deva 4 cilvēkiem 1 kompl.
Leikoplasts 1 iepak.
Sildošās smēres 1 iepak.
Sāļus un glikozi saturoši preparāti (t.s. "sporta dzērieni") 2 iepak.

 
pilsētas piedzīvojumu aģentūra © 2006 Info: info@adventurerace.lv